Política de privacitat.

Informació sobre protecció de dades personals:

En compliment del que disposa el Reglament General de protecció de dades de la UE, se l’informa sobre els termes i condicions de l’tractament de dades efectuat per ISDEC SOLUCIONS GLOBALS EN RRHH, SL i totes les seves marques.

1-Termes aplicables a la protecció de dades:

ISDEC SOLUCIONS GLOBALS EN RR.HH, SL compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus Clients amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

2-Responsabilitat de l’tractament de les seves dades:

El responsable és la societat ISDEC SOLUCIONS GLOBALS EN RRHH, SL, amb NIF: B65495533 i adreça social situada a la localitat de Mollet de Vallès (Barcelona), Carrer Can Pantiquet nº 47, 3a planta. Per a qualsevol consulta o exercici sobre els seus drets, pot dirigir-se a ISDEC tant per correu postal a l’adreça de l’empresa dalt exposada, com per correu electrònic a l’adreça info@isdec.es o als següents telèfons d’atenció a client:

Des d’Espanya: 935.792.306
Des de l’Estranger: 00 34 935.792.306

3-Tractament de dades:

La finalitat de complir amb la relació contractual establerta per les parts. Dins d’aquesta finalitat s’engloben les activitats imprescindibles, necessàries i inherents per donar compliment als serveis que ofereix ISDEC. No cedim les seves dades personals a tercers, excepte petició i consentiment exprés de forma fefaent.

4-Temps de conservació de dades:

Les dades personals seran conservades mentre es mantingui la relació contractual amb el client i amb posterioritat a aquesta, per un termini màxim de 5 anys, si hagués prestat el seu consentiment. Finalitzada la relació contractual (o, si s’escau, transcorregut el termini de 5 anys), les dades seran suprimits acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades que implica la seva bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals , el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar i, transcorregut aquest, la seva completa eliminació.

5- Quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que podem resumir en els següents:

Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques de l’tractament.
Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
Dret a la limitació de l’tractament: Que les seves dades siguin tractades als efectes únics a el tractament facilitat.
Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
Dret d’oposició i revocació de consentiment: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials, encara que anteriorment hagués prestat el seu consentiment per a això, o hagués sol·licitat dit enviament de forma expressa.