Avís legal.

1-Dades identificatives:

Aquest lloc web és titularitat de ISDEC SOLUCIONS GLOBALS EN recursos humans, SL, (des d’ara ISDEC) entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42.365, Foli 197, Full B405525, amb domicili social al Carrer Can Pantiquet nº 47 , 3a planta, 08100-Mollet de l’Vallès (Barcelona) i amb NIF: B65495533.

Telèfon d’atenció a client:

 • Des d’Espanya: 935.792.306
 • Des del Estranger: 00 34 935 792 306

Correu electrònic de contacte:

 • info@isdec.es

2-Introducció:

2.1.- L’accés a aquest lloc web, així com la utilització de les funcionalitats (en endavant, Serveis) i continguts (d’ara endavant, Continguts) que en ella s’ofereixen atribueix a qui ho faci la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o manifesta algun tipus de reserva, s’ha d’abstenir d’accedir a el lloc web o utilitzar els seus Serveis i Continguts.

2.2.- L’accés i / o la utilització de certs continguts o serveis poden trobar-se sotmesos a condicions o regles d’ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar el present avís legal. Si existís contradicció entre les condicions o regles d’ús especials i l’Avís legal, tindran aplicació preferent les d’ús especial, de manera que també han de ser llegides i acceptades per l’usuari.

2.3.- El present Avís Legal i la resta de condicions existents en el Lloc Web poden ser modificades o substituïdes en qualsevol moment. Les noves condicions substituiran, completaran o modificaran les actuals des del mateix moment en què siguin publicades al lloc web o per qualsevol altre mitjà que permeti a l’usuari conèixer-les.

2.4.- ISDEC es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut o els Serveis del Lloc Web, els seus vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat de previ avís.

3-Condicions generals d’ús:

3.1.- La informació continguda en el Lloc Web i els productes i serveis oferts a través d’ell estan destinats, principalment, a persones físiques o jurídiques, públiques i privades, amb residència a Espanya i / o la Unió Europea i / o que accedeixin des d’Espanya i / o la Unió Europea, de manera que ISDEC declina tota responsabilitat per les conseqüències que poguessin derivar-se de l’accés efectuat des jurisdiccions on la distribució o ús d’aquests elements poguessin ser contraris a la normativa existent en aquest país.

3.2.- Els continguts i serveis oferts a través d’aquest Lloc Web estan destinats al seu ús per persones majors d’edat. Queda prohibit la utilització a menors d’edat sense consentiment dels seus responsables legals.

3.3.- L’accés a la Web implica l’acceptació per l’usuari de les condicions de tractament de les seves dades de caràcter personal que es descriuen en la Política de Privadesa.

3.4.- ISDEC obté els Continguts inclosos en el Lloc Web de fonts considerades com fiables. No obstant això, no es pot garantir que en tot moment sigui exacta, completa i actualitzada. Per això, ISDEC declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en aquest lloc web.

3.5.- Malgrat que ISDEC fa tots els esforços que són raonables perquè els continguts i serveis oferts a través d’aquest lloc web es troben disponibles permanentment, l’usuari ha de tenir en compte que poden existir interrupcions o limitacions d’accés o ús derivades de fets accidentals i imprevistos o de la realització d’accions necessàries per dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues.

3.6.- El cost de línia telefònica que generi per a l’usuari la utilització del Lloc Web i qualssevol altres despeses diferents de mer accés a aquest i la seva posada a disposició dels usuaris, correran exclusivament per compte d’aquests.

3.7.- L’accés a determinats continguts o l’ús de certs Serveis del Lloc Web poden fer necessari que l’usuari hagi de descarregar en el seu equip aplicacions informàtiques. Això es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, sense que pugui exigir-se a ISDEC responsabilitat derivada d’aquestes accions.

3.8.- En l’accés als Continguts i ús dels Serveis oferts a través d’aquest lloc web, l’usuari queda sotmès a les següents normes:

 • No es podran realitzar usos que lesionin o danyin els drets o interessos de ISDEC o de qualssevol marca registrada i / o dominis propietat de la mateixa, d’altres usuaris o de tercers; especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs.
 • No es podran realitzar activitats que resultin contràries a la Llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums generalment acceptades.
 • Només podrà accedir a través de la interfície posada a disposició de l’usuari per ISDEC en aquest Lloc Web. Queda prohibit l’accés per mitjans diferents.
 • L’usuari ha d’actuar sense falsejar la seva identitat o suplantar la d’un tercer.
 • Queda prohibida la difusió o gestió de continguts que portin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equip informàtic o sistema de telecomunicacions.
 • L’usuari no podrà realitzar activitats que danyin, deteriorin o inutilitzin el Lloc Web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als quals no tingui accés, ni interrompre , interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per altres usuaris.
 • L’usuari no podrà copiar, modificar, eliminar o manipular els símbols existents en el Lloc web que reflecteixin drets de propietat intel·lectual o industrial de ISDEC o de qualsevol marca registrada pertanyent a dita empresa, així com dels seus dominis, dels de tercers o de els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests cap manera.

4-Condicions per a la resolució de consultes i preguntes:

La formulació de consultes i preguntes per l’usuari través de qualsevol de les seccions existents en aquest Lloc Web és lliure i voluntària. En el cas que l’usuari realitzi una consulta o pregunta, queda subjecte a les condicions que es relacionen a continuació:

 • Les consultes i preguntes formulades i la resposta que a elles es doni podran ser publicades en el Lloc Web, tot i que ISDEC es reserva la facultat de publicar només aquelles que consideri més interessants.

5-Responsabilitats:

5.1.- L’usuari reconeix que la utilització d’aquest Lloc Web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, ISDEC no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat en el funcionament del Lloc Web, els seus Serveis i Continguts i la seva qualitat.
 • La finalitat per a la qual el Lloc Web serveixi als objectius de l’usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar danys a el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als Continguts o Serveis per tercers no autoritzats. o, si escau, la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
 • L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’usuari.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la Web i els danys produïts als usuaris, quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

5.2.- ISDEC es reserva la potestat de denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés a aquest Lloc Web o als Serveis o Continguts oferts a ell si hi ha indicis que els utilitzarà en contra de el present Avís Legal. Això es realitzarà sense necessitat d’advertiment previ i sense que ISDEC assumeixi cap responsabilitat per aquesta decisió, ni davant l’interessat ni davant tercers.

5.3.- El lloc web podrà disposar dels mitjans tècnics oportuns per controlar que no es produeixi la difusió de continguts il·legals, que lesionin els béns, drets o interessos de ISDEC o de tercers o que vulnerin el present Avís Legal.

5.4.- Qualsevol usuari podrà denunciar ISDEC una infracció d’aquest Avís Legal o de les restants condicions que siguin aplicables a través de l’adreça de correu electrònic que es trobi publicada al Lloc Web per Atenció a l’Client. No obstant això, ISDEC no estarà obligat a atendre aquesta reclamació si considera que la vulneració no s’ha produït o que, havent-se produït, està excepcionalment justificada per les circumstàncies de el cas concret.

5.5.- ISDEC es reserva la facultat de reclamar judicialment contra tots aquells usuaris que duguin a terme, per si oa través de tercers, accions prohibides en aquest Avís Legal.

6-Propietat industrial i intel·lectual:

6.1.- Tots els continguts i serveis d’aquest Lloc (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de ISDEC o de tercers dels que ISDEC posseeix llicència per utilitzar, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells ja sigui per la per la simple utilització del Lloc o altres causes.

Qualsevol ús indegut d’aquests elements per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d’aquest podrà ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals. Els drets de propietat intel·lectual i industrial han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, assumint l’usuari l’exclusiva responsabilitat que pugui derivar-se d’aquesta utilització.

7-Nul·litat parcial i renúncia:

Si alguna de les clàusules d’aquest avís legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, la resta mantindran plenament la seva vigència i validesa.

La renúncia per ISDEC a exercir qualsevol de les facultats que li reconeix el present Avís Legal no impedirà que posteriorment pugui invocar-davant de qualsevol altre incompliment.

8-Llei aplicable i jurisdicció:

8.1.- L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest Lloc Web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació.

8.2.- El present Avís Legal es regeix per la legislació catalana i espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment.